ವಚನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ವಚನ ಎಂಬುದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಶರಣರಿಗೆ