Author: Basavalinga Soppimath

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾವು ಅವನ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.